Badania kotew i gwoździ gruntowych

BADANIA KOTEW I GWOŹDZI GRUNTOWYCH
BADANIA KOTEW I GWOŹDZI GRUNTOWYCH

Odrębnym rozdziałem wśród próbnych obciążeń statycznych są badania kotew i gwoździ gruntowych. Ze względu na to że elementy te w głównej mierze projektuje się

 na siły wyciągające lub ścinające, są one więc poddawane próbnym obciążeniom na wyciąganie. Programy badań uzależnia się od etapu realizacji na jakim elementy te są wykonywane (badania wstępne do celów projektowych lub badania odbiorcze) w oparciu o następujące normy:

1. PN-EN 14199:2015 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Mikropale.

2. PN-EN 1537:2013 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

3. ISO/DIS 22477-5 Geotechnical investigation and testing – Testing of geotechnical structures – Part 5: Testing of anchorages.